top of page
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a Nakedhome Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Alaprajzneked.hu) által üzemeltetett www.alaprajzneked.hu weboldalon (továbbiakban: Szolgáltatás) keresztül nyújtott szolgáltatást igénybe vevő Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) között létrejövő jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a felelősségi szabályokat, a teljesítési és egyéb szerződéses feltételeket tartalmazza.

 

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadóak az Alaprajzneked.hu és a Megrendelő között a www.alaprajzneked.hu megnevezésű weboldalon keresztül létrejött jogviszonyra.

 

 

TARTALOMJEGYZÉK:

 

 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

II. A FELEK KÖZÖTTI JOGVISZONY, AZ ÁSZF HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE

 

III. A MEGRENDELÉS MENETE, A JOGVISZONY LÉTREJÖTTE ÉS TARTALMA

 

IV. A SZOLGÁLTATÁS ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

 

V. A SZOLGÁLTATÁS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ ADATOK

 

VI. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE UTÁN FIZETENDŐ DÍJAZÁS ÉS A FIZETÉSI MÓD

 

VII. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, ELÁLLÁS

 

VIII. FELEŐSSÉG

 

IX. ADATKEZELÉS

 

X. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

 

XI. VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK

 

XII. A NAKEDHOME KFT. ADATAI

 

XIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

XIV. VONATKOTZÓ JOGSZABÁLYOK

 

XV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1. A jelen ÁSZF dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (továbbiakban: Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

2. A jelen ÁSZF 2022. augusztus 18. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Alaprajzneked.hu jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF dokumentumot és a kapcsolódó módosításokat az Alaprajzneked.hu a Szolgáltatás weboldalán elérhető módon mindig közzéteszi. A Megrendelő a Szolgáltatás használatával elfogadja, hogy rá nézve a Szolgáltatás és a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

3. Az Alaprajzneked.hu kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a tevékenységi körébe tartozó „Alaprajzneked.hu” megnevezésű alaprajztervezési és belsőépítészeti szolgáltatás.

 

4. Az Alaprajzneked.hu biztosítja a Megrendelő részére, hogy az általa üzemeltetett weboldalon keresztül elérhetővé teszi a Szolgáltatás tartalmi és díjszabási feltételeit.

 

5. A Megrendelő, amennyiben belép az Alaprajzneked.hu által nyújtott Szolgáltatás weboldalára, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Szolgáltatást használni, illetve a Szolgáltatás weboldal teljes tartalmának megtekintésére.

 

6. Az Alaprajzneked.hu és a Megrendelő között a jelen ÁSZF alapján, elektronikus úton létrejövő szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amelyet az Alaprajzneked.hu saját nyilvántartási rendje alapján iktat. Jelen ÁSZF elolvasását követően a Megrendelő kifejezetten beleegyezik, hogy a szerződéskötést az Alaprajneked.hu a megadott elérhetőségi címen keresztül elektronikusan visszaigazolja, amelyre tekintettel a Megrendelővel létrejövő szerződést az Alaprajzneked.hu nem köteles papír alapon átadni. A szerződéskötési folyamat és a szerződés nyelve magyar.

 

 

II. A FELEK KÖZÖTTI JOGVISZONY, AZ ÁSZF HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE

 

1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az Alaprajzneked.hu-ra, valamint az Alaprajzneked.hu által nyújtott Szolgáltatást igénybevevő Megrendelőre.

 

2. A Megrendelő a Szolgáltatás weboldalán keresztül a Szolgáltatás igénybevételével az Alaprajzneked.hu-val szerződést köt a jelen ÁSZF tartalmi rendelkezéseire figyelemmel. A Szerződés létrejöttéhez szükséges, hogy a Megrendelő az Alaprajzneked.hu mindenkor hatályos és érvényes ÁSZF feltételeit és az Adatkezelési tájékoztatót megismerje, illetve magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá az adatkezeléshez hozzájáruljon. A Szolgáltatás weboldalán keresztül igénybevett Szolgáltatás a Megrendelő vonatkozásában a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően fizetési kötelezettséget von maga után. Az Alaprajzneked.hu az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztatót hatályos példányát a Megrendelő részére a Szolgáltatás weboldalán közzé teszi.

 

3. Az Alaprajzneked.hu a Szolgáltatást a Megrendelő részére a Szolgáltatás weboldalán igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó feltételek szerint saját nevében teljesíti, amely a Szolgáltatás igénybevételével és teljesítésével, valamint az esedékességekor fizetendő ellenértékének megfizetésével megy teljesedésbe.

4. Alaprajzneked.hu kijelenti, hogy tartózkodik a Megrendelő által szolgáltatott vagy létrehozott, az Alaprajzneked.huáltal biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során keletkezett, személyes adatoktól eltérő bármely tartalom felhasználásától, kivéve, ha az ilyen tartalom

 • az Alaprajzneked.hu által szolgáltatott digitális tartalommal vagy nyújtott digitális szolgáltatással összefüggésben nem használható,

 • kizárólag a Megrendelőnek az Alaprajzneked.hu által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás felhasználása során végzett tevékenységére vonatkozik,

 • az Alaprajzneked.hu által más adatokkal összevonásra került, és nem lehet, vagy csak aránytalan erőfeszítéssel lehetne azt szétválasztani, vagy

 • a Megrendelő által más személyekkel közösen került előállításra, és azt más fogyasztók továbbra is használhatják.

III. A MEGRENDELÉS MENETE, A JOGVISZONY LÉTREJÖTTE ÉS TARTALMA

 

1. A Szolgáltatás csak online úton vehető igénybe. Az Alaprajzneked.hu a Szolgáltatás elérését regisztráció nélkül garantálja a Megrendelő részére, ugyanakkor a Szolgáltatás weboldalán történő regisztráció lehetőségét fenntartja, amelynek keretében a Szolgáltatás a Megrendelő Google, Facebook vagy email fiókjával (email cím és jelszó megadásával) is igénybe vehető.

 

2. A szerződéses ajánlat megtétele a Megrendelő által, a Szolgáltatás weboldalán a Szolgáltatás kiválasztásával és megrendelésével, valamint a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok (email, név; cím; telefonszám; szállítási mód és számlázási adatok) az Alaprajzneked.hu részére, a Szolgáltatás weboldalán keresztül történő elküldésével kezdődik. A Megrendelő által a Szolgáltatás megrendelésének véglegesítése előtt a megadott adatokat ellenőrizheti, illetve a kiválasztott Szolgáltatást módosíthatja, majd a “Rendelés feladása” elnevezésű linkre történő kattintással véglegesítheti a Szolgáltatás megrendelését.

 

3. A Szolgáltatás megrendelésének további feltétele a jelen ÁSZF dokumentum és a Szolgáltatás weboldalán feltüntetett Adatkezelési tájékoztató megismerése és elfogadása, amelyek elérhető formában a megrendelés véglegesítése előtt jól látható helyen kerülnek elhelyezésre a Megrendelő részére. Az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása a link mellett feltüntetett checkbox bejelölésével megismerésre és elfogadásra kerül, amely alapján a Megrendelő kijelenti, hogy az ÁSZF és az Adatvédelmi nyilatkozatokat elolvasta, tartalmukat megértette, azokat érvényesen elfogadja, valamint a Megrendelő által adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul, az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi, és megadja az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását.

 

4. A megrendelés elküldését kövétően az Alaprajzneked.hu automatikus üzenetben tájékoztatja a Megrendelőt a szerződés létrejöttéről, illetve arról, hogy a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül az Alaprajzneked.hu telefonon kapcsolatba lép a Megrendelővel a Szolgáltatás részleteinek és további folyamatainak egyeztetése érdekében. Amennyiben a Megrendelő által teljesített megrendelést követően az Alaprajzneked.hu részéről 2 munkanapon belül semmilyen formában nem érkezik automatikus üzenet vagy kapcsolatfelvétel, a Megrendelő mentesül a szerződés alapján őt terhelő kötelezettségek alól.

 

5. A Szolgáltatás weboldalán történő bejelentkezési folyamat sikeres teljesítését követően a Megrendelő számára elérhetővé válik a megrendeléseit és saját adatait tartalmazó felhasználói fiókja.

 

6. A Megrendelő a felhasználói fiókjában a belépés során megadott adatait bármikor módosíthatja úgy, hogy az adatok módosítását követően az „Adatok frissítése” elnevezésű linkre kattintva a módosítások elfogadásra kerülnek.

 

7. Az Alaprajzneked.hu nem köteles ellenőrizni és vizsgálni azt, hogy a Megrendelő által megadott adatok megfelelőek, így az Alaprajzneked.hu nem köteles ellenőrizni azt, hogy a Megrendelő által megadot adatokkal jogszerűen rendelkezik-e. Az ezzel kapcsolatosan felmerülő jogviták és károkozások vonatkozásában a Megrendelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8. A Megrendelő a belépése során megadott adatainak törlését bármikor kérheti az info@alaprajzneked.hu e-mail címre küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenetével. A Megrendelő által megadott adatok törlése automatikusan az Alaprajzneked.hu és a Megrendelő közötti szerződés megszüntetését eredményezi.

 

 

IV. A SZOLGÁLTATÁS ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

 

1. Az Alaprajzneked.hu a Megrendelő részére az „Alaprajzneked.hu” megnevezésű alaprajztervezési és belsőépítészeti szolgáltatást nyújtja, amelynek keretében az alábbi Szolgáltatási kategóriák, az alábbi részletekkel érhetőek el a Megrendelő részére:

 

a / Kis, közepes, vagy nagy lakás alaprajz (alapterülettől függő), amely tartalmazza:

 • felmérési alaprajz

 • belső falak nyomvonala, ablakok-ajtók mérete

 • belső nyílászárók nyitásiránya, mérete

 • vizes kiállások helyzete

 • padlóburkolatok típusa (hideg-meleg), nettó mennyiségek

 • bútorok típusa és befoglaló mérete

 • szaniterek típusa és befoglaló mérete

 • konyha elrendezés gépekkel

 • háztartási gépek típusa, mérete

 • helyiséglista méretekkel

 • nettó és bruttó alapterület

 

b / Személyes tanácsadás, amely tartalmazza:

 

 • legfeljebb 2 óra személyes tanácsadás a helyszínen a megrendelt Szolgáltatással kapcsolatosan

 

2. A Megrendelő által kiválasztott Szolgáltatás az Alaprajzneked.hu részére történő elküldését követően kapott automatikus üzenetben az Alaprajzneked.hu tájékoztatja a Megrendelőt a szerződés létrejöttéről, illetve arról, hogy a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül az Alaprajzneked.hu a Megrendelő által megadott kapcsolattartási adatokon keresztül felveszi a kapcsolatot a Szolgáltatás részleteinek és további folyamatainak egyeztetése érdekében.

 

3. A megrendelés elküldését követően a Megrendelő részére megküldött automatikus üzenetben a Megrendelőnek kötelező kitölteni az Alaprajzneked.hu által összeállított, a Szolgáltatás teljesítésének megkönnyítését elősegítő kérdőívet. 

 

4. Az Alaprajzneked.hu vállalja, hogy a Megrendelőtől beérkezett megrendeléstől számított 2 munkanapon belül telefonon kapcsolatba lép a Megrendelővel a Szolgáltatás részleteinek és további folyamatainak egyeztetése érdekében. A telefonos kapcsolatfelvátel célja, hogy az Alaprajzneked.hu által nyújtott Szolgáltatás teljesítését elősegítse azzal, hogy a Megrendelő által megadott adatok ellenőrzésre, szükség esetén korrigálásra kerüljenek az alaprajz vagy tervrajz elkészítésének megkönnyítése érdekében, illetve azért, hogy az Alaprajzneked.hu és a Megrendelő időpontot egyeztessen abból a célból, hogy az Alaprajzneked.hu részéről a tervező személyesen is felmérje a Megrendelő lakóingatlanát. Meg nem épült, illetve be nem fejezett lakóingatlanok esetében Megrendelő köteles biztosítania a lakóingatlan tervdokumentációját az Alaprajzneked.hu által elvárt kiterjesztésű formátumban (dwg és/vagy pdf).

5. Amennyiben az Alaprajzneked.hu és a Megrendelő sikeresen időpontot egyeztetett és erről az Alaprajzneked.hu írásban tájékoztatta a Megrendelőt, valamint a létrejött szerződés alapján a Megrendelő az őt terhelő fizetési kötelezettségét hiánytalanul teljesítette, az Alaprajzneked.hu részéről a tervező személyesen köteles megjelenni a Megrendelő által előzetesen megadott és a személyes kapcsolatfelvétel során megerősített címen. Ebben az esetben az Alaprajzneked.hu köteles lézermérő eszköz vagy bármely más távolságmérésre alkalmas eszköz segítségével pontosan felmérni a Szolgáltatással érintett lakóingatlan a belső tereinek szerkezeti feltárása nélkül. A Megrendelő elfogadja, hogy a személyes felmérés lebonyolítása a Szolgáltatás teljesítésének előfeltétele, hiszen az Alaprajzneked.hu csak a pontos mérési adatok birtokában tudja a szerződést megfelelően teljesíteni a Megrendelő részére. A Megrendelő kifejezetten elfogadja azt, hogy amennyiben az Alaprajzneked.hu által teljesített felmérése alapján a Szolgáltatást eltérő díjazás alapján kell teljesíteni, úgy a Szolgáltatás ellenértékét az Alaprajzneked.hu által mért adatok alapján kell mgehatározni. Ennek megfelelően a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás honlapján megküldött megrendelés csupán igazodási és tájékoztatási pont, a Szolgáltatást és az ellenszolgáltatás összegét az Alaprajzneked.hu által mért adatok alapján kell meghatározni.

 

6. Az Alaprajzneked.hu által teljesített felmérés napjától számított 10 munkanapon belül az Alaprajzneked.hu köteles elkészíteni és megküldeni a Megrendelő részére a tervrajz vagy alaprajz első verzióját. A tervrajz vagy alaprajz Alaprajzneked.hu által történő megküldésétől számított 5 munkanpon belül a Megrendelő jogosult javítást és módosítást kérni, amelyet az Alaprajzneked.hu köteles figyelembe venni a végleges tervrajz vagy alaprajz elkészítését megelőzően. Amennyiben a Megrendelő az Alaprajzneked.hu által készített tervrajz vagy alaprajz első verziójára az előbbiekben meghatározott 5 munkanapon belül érdemben nem tesz írásbeli (e-mail) módosítási javaslatot, úgy az Alaprajzneked.hu által megküldött verziót a Megrendelő elfogadja és utóbb nem vitathatja. Ennek megfelelően az Alaprajzneked.hu a Szolgáltatás ellenértékére jogosulttá válik.

 

7. Amennyiben a Megrendelő határidőn belül módosítási és javítási javaslatokat terjeszt elő, az Alaprajzneked.hu köteles azokat a tervrajz vagy alaprajz elkészítésénél figyelembe venni.

 

8. Az Alaprajzneked.hu a végleges tervrajzot vagy alaprajzot köteles a Megrendelőnek az általa teljesített felméréstől számított 15 munkanapon belül, illetve a Megrendelő által tett módosítási és javítási javaslatok megküldésétől számított 10 munkanapon belül a Megrendelő részére, “pdf” formátumban rendelkezésére bocsátani.

 

9. Az Alaprajzneked.hu fenntartja magának azt a jogot, hogy a Megrendelő által meghatározott Szolgáltatási csomagok kiválasztása esetén további ingyenes, a tevékenységi körébe tartozó szolgáltatást (pl.: személyes belsőépítészeti tanácsadás; Tudástár e-book rendelkezésre bocsátása) nyújt a Megrendelő részére.

                                    

 

V. A SZOLGÁLTATÁS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ ADATOK

 

1. Az Alaprajzneked.hu a Szolgáltatásról, illetve az ahhoz kapcsoldódó lényeges feltételekről, tulajdonságairól és jellemzőiről (pl.: díjazás, fizetési feltételek és határidők) a Szolgáltatás weboldalán közzétett információk alapján tájékozódhat a Megrendelő.

 

 

VI. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE UTÁN FIZETENDŐ DÍJAZÁS ÉS A FIZETÉSI MÓD

 

1. A Megrendelő által igénybe vett Szolgáltatásért köteles szolgáltatási díjat megfizetni az Alaprajzneked.hu által jogszabály szerint kibocsátott számla/díjbekérő alapján, az ott megjelölt határidőn - 5 (öt) napon - belül az Alaprajzneked.hu nevén vezetett bankszámlára történő megfizetéssel.

 

2. Az Alaprajzneked.hu jogosult a Szolgáltatásért fizetendő szolgáltatási díj vonatkozásában díjbekérő kiállítására és a Megrendelő részére történő megküldésre miután a Megrendelő a Szolgáltatás weblapján keresztül a Szolgáltatást megrendelte és a szerződés létrejött. A Megrendelő köteles a díjbekérőn feltüntetett szolgáltatási díj megfizetésére, amelyet követően az Alaprajzneked.hu elvégzi a Megrendelő által megjelölt alaprajz fizikai felmérését. A Szolgáltatás Hunalemx részéről történő teljesítést követően a Megrendelő részére megküldésre kerül a díjbekérő alapján kiállított számviteli bizonylat.

 

3. Az Alaprajzneked.hu a Szolgáltatásra vonatkozó díjazás feltételeiről szóló tájékoztatást – különösen a vidéki Megrendelőkhöz történő kiszállítás többletdíjazásáról - a Szolgáltatást weboldalán köteles feltüntetni. A díjazásra vonatkozó feltételek vonatkozásában az Alaprajzneked.hu jogosult módosítást teljesíteni, amelynek megvalósulsásáról köteles 30 nappal a weboldalon keresztül a Megrendelőt előzetesen értesíteni.

 

4. Az Alaprajzneked.hu részére rendelkezésre bocsátott személyes adatok adatkezelését az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete szerint végzi, amelynek részletszabályait a Szolgáltatás weboldalán található Adatkezelési tájékoztató tartlamaz.

 

 

VII. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, ELÁLLÁS

 

1. A jelen ÁSZF alapján az Alaprajzneked.hu és a Megrendelő között létrejött szerződés határozott időtartamra jön létre, amely az Alaprajzneked.hu által elkészített tervrajz vagy alaprajz Megrendelő részére történő átadásával kerül teljesítésre.

 

2. A Megrendelő a jelen ÁSZF IV/3. pontjának megfelelően az Alaprajzneked.hu részére megküldött megrendelésről kapott automatikus üzenet beérkezésétől – a szerződés létrejöttének időpontjától - számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől indokolási kötelezettség nélkül elállni. Ebben az esetben a Megrendelőt díjfizetési kötelezettség nem terheli.

 

3. Az Alaprajzneked.hu és Megrendelő között létrejött szerződés megszüntetésre kerül, amennyiben a szerződés felmondását az Alaprajzneked.hu vagy a Megrendelő egymáshoz intézett írásbeli vagy elektronikus úton megküldött nyilatkozattal kezdeményezi.

 

4. Amennyiben a jelen ÁSZF VII/.3. pontjában foglalt szerződés felmondását a Megrendelő kezdeményezi, a megfizetett szolgáltatási díj az alábbi feltételek szerint kerül visszafizetésre a Megrendelő részére:

 

 • Amennyiben a Megrendelő által az Alaprajzneked.hu részére által teljesítendő személyes felmérés időpontjának befejezését követő 24 órán belül a szerződés felmondásra kerül, úgy az Alaprajzneked.hu a Megrendelő részére a befizetett díj 100%-os mértékét visszatéríti;

 • Amennyiben a Megrendelő által az Alaprajzneked.hu által teljesítendő személyes mérés időpontjának befejezését követő 24 órán túl a szerződés lemondásra kerül, úgy az Alaprajzneked.hu csak a Szolgáltatás lemondására vonatkozó megfelelő megrendelői indokolás mellett téríti vissza a befizetett díj 30%-os mértékét.

 

5. A szerződés megszüntetése esetén a jogviszony alatt keletkezett adatok tárolására és megsemmisítésére az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak irányadóak.

 

6. Az Alaprajzneked.hu tájékoztatja a Megrendelőt, hogy elállás esetén az Alaprajzneked.hu megakaályozhatja, hogy a Megrendelő tovább használja a digitális tartalmat, valamint a digitális szolgáltatást, külnösen a digitális tartalomnak, valamint a digitális szolgáltatásnak a Megrendelő számára hozzáférhetetlenné tételével vagy a Megrendelő felhasználói fiókjának letiltásával.

 

7. A szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik fél számára.

 

VIII. FELELŐSSÉG

 

1. A Szolgáltatás weboldalán található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre az Alaprajzneked.hu által, de azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért az Alaprajzneked.hu nem vállal felelősséget.

 

2. Az Alaprajzneked.hu nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen felmerülő veszteségekért, károkért, költségekért, elmaradt profitért, amelyek a Szolgáltatás weboldalára történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen felmerülnek a Megrendelő részére. A Megrendelő az Alaprajzneked.hu által üzemeltetett és Szolgáltatás weboldalát kizárólag a saját kockázatára használhatja, és kifejezetten elfogadja, hogy az Alaprajzneked.hu nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

 

3. Az Alaprajzneked.hu kizár minden felelősséget a Szolgáltatás weboldalának Megrendelői által tanúsított magatartásért. A Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Alaprajzneked.hu ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

 

4. Az Alaprajzneked.hu kizár minden olyan felelősséget, amelyek abból erednek, hogy a Szolgáltatás weboldalának vonatkozásában további kapcsolódási pontokon vagy linkeken keresztül elérhetővé válik a Megrendelő részére, vagy amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Alaprajzneked.hu nem vállal felelősséget.

 

5. Az Alaprajzneked.hu nem vállal továbbá felelősséget a Szolgáltatás weboldalának látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a Megrendelő által hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért. A felelősségi kérdések vonatkozásában a Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatás weboldalának használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.

 

6. A Megrendelő felelős a hozzáférési adatainak titokban tartásáért. Amennyiben a Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a belépése során megadott adataihoz jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott vagy azokkal bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Alaprajzneked.hu-t. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Megrendelőt terheli a felelősség.

 

7. Az Alaprajzneked.hu kizár minden olyan felelősséget, amelyek abból erednek, hogy a Megrendelő részére rendelkezésre bocsátott tervrajz vagy alaprajz alapján a lakóingatlanban történő beruházási és kivitelezési munka nem megfelelően kerültek elvégzésre, különösen a beruházási és kivitelezési munka során okozott károk, valamint a lakóingatlanba beépített anyagok által okozott károk vonatkozásában.

 

 

IX. ADATKEZELÉS

 

1. Az Alaprajzneked.hu a Megrendelővel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 évig, a Ptk. elévülési idő vagy az igényérvényesítés végéig kezelheti. A Megrendelő a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatok adatkezelését az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete szerint végzi, amelynek részletszabályait a Szolgáltatás weboldalán található Adatkezelési tájékoztató tartlamazza.

 

 

X. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

 

1. A Megrendelő jogosult a jelen ÁSZF dokumentum rendelkezéseit egyoldalúan kiegészíteni, vagy módosítani, különösen új Szolgáltatás bevezetése vagy a meglévő Szolgáltatások feltételeinek módosítása esetén. A Megrendelő az ÁSZF dokumentum módosításáról szóló tájékoztatást annak hatálybalépését 15 nappal megelőzően a Szolgáltatás weboldalán vagy a Megrendelő által megadott kommunikációs csatornán (pl.: e-mail) közzéteszi. A Megrendelő felelőssége, hogy az ÁSZF dokumentum módosításának tartalmát megismerje, arról a Szolgáltatás weblapján tájékozódjon.

 

2. Amennyiben az Alaprajzneked.hu és a Megrendelő között a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés az ÁSZF módosítását megelőzően került megkötésre, úgy a szerződésre a korábbi ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. A Megrendelő az ÁSZF összes módosítását a Szolgáltatás weblapján letölthető formában folyamatosan elérhetővé teszi.

 

 

XI. VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK

 

1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése és a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (továbbiakban: Védjegytv.) 1. § (1) bekezdése értelmében az Alaprajzneked.hu által nyújtott Szolgáltatás és az általa üzemeltetett weboldalon megjelenő grafikai megoldások, védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok az Alaprajzneked.hu, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket az Alaprajzneked.hu, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Megrendelő és más harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatja/használhatják, nem másolhatja/másolhatják, nem terjesztheti/terjeszthetik, és nem teheti/tehetik közzé. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 

2. A weboldal bármilyen tartalmának átvételével az átvevő tudomásul veszi, hogy 100.000,- Ft+ ÁFA/nap díjazás megtérítésének ellenében használja a tartalmat, kivéve az erre vonatkozó külön megegyezéssel vagy írásos engedéllyel rendelkezőt.

 

3. Az Alaprajzneked.hu és Megrendelő között létrejött szerződés alapján elkészült tervrajz vagy alaprajz, továbbá az abban megvalósított, jogi oltalmat élvező megoldások feletti teljes és kizárólagos rendelkezési jog az Alaprajzneked.huet illeti meg a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján azzal, hogy az Alaprajzneked.hu szellemi terméke.

 

4. A jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő jogosult a IX/3. pontban meghatározott tervrajz vagy alaprajz szerződésben foglalt céljának felhasználására, így a Megrendelő a tervrajzot vagy alaprajzot csak azok rendeltetésének megfelelő módon használhatja fel.

 

5. A tervrajz vagy alaprajz vagy azok részei ismételt felhasználásához, másnak, ellenérték fejében történő átadásához, illetve átengedéséhez az Alaprajzneked.hu külön írásbeli engedélye vagy az Alaprajzneked.hu és a Megrendelő írásbeli megállapodása szükséges. Ennek megszegése esetén a Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik az Alaprajzneked.hu felé.

 

6. Az Alaprajzneked.hu jogszavatosságot vállal azért, hogy az általa készített tervrajz vagy alaprajz dokumentumon harmadik személynek felhasználási vagy egyéb korlátozó joga nem áll fenn.

 

7. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti, hogy az Alaprajzneked.hu részére rendelkezésre bocsátott adatok, dokumentumok, fényképek és ezzel összefüggő bármilyen adattartalom vonatkozásában megfelelő jogosultsággal rendelkezik ezen adattartalmak felhasználását illetően. Megrendelő kifejezetten kijelenti, hogy az Alaprajzneked.hu részére rendelkezésére bocsátott adatok, dokumentumok, fényképek és ezzel összefüggő bármilyen adattartalom jogellenes felhasználásából eredő tejes kártérítési felelősséget vállalja. Az Alaprajzneked.hu a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatartalmak vonatkozásában vélelmezi a Megrendelő jogszerű használatát.

 

XII. A NAKEDHOME  KFT. ADATAI

 

Név: Nakedhome Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: H-1182 Budapest, Dráva u. 49.

Cégjegyzékszám: 01-09-466439

Adószám: 12123249-2-43

E-mail: info@alaprajzneked.hu

Web: www.nakedhome.hu

Szolgáltatás webhely: www.alaprajzneked.hu

Ügyvezető: Radnóthy Szabolcs

 

 

XIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

1. Panaszkezelés

 

1.1. Amennyiben az Alaprajzneked.hu ügyfélszolgálata útján nem sikerülne megnyugtató és kielégítő választ adni a megkeresésére, úgy a Megrendelő az észrevételeit és panaszait megírhatja az info@alaprajneked.hu e-mail címre, vagy elküldheti az Alaprajzneked.hu H-1026 Budapest, Fillér u. 30. szám alatti címére, amely egyben a panaszügyintézés helye is. Az Alaprajzneked.hu kéri a Megrendelőt, hogy panaszában utaljon adott esetben az ügyfélszolgálatnál folytatott egyeztetésre, az egyeztetés sikertelenségének körülményeire.

 

1.2.  Az Alaprajzneked.hu a panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben írásban válaszol, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, ezen álláspontját írásban megindokolja.

 

1.3.  A panasz elutasítása esetén az Alaprajzneked.hu a Megrendelőt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy az Alaprajzneked.hu a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

 

1.4.  Az Alaprajzneked.hu a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

1.5. A Vásárló a megrendeléssel kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémáinak érvényesítésével kapcsolatos jogait online vitarendezés keretében is érvényesítheti az alábbi hivatkozáson keresztül is megteheti:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

2.1 Amennyiben az Alaprajzneked.hu és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:

 

2.2 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;

2.3 Békéltető testület. A Szolgáltatás minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél. A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: +36 1 488 21 86

Telefon: +36 1 488 21 31

 

2.4. Bírósági eljárás. A Megrendelőre vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

 

XIV. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 

 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

 • a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVIII. törvény

 • a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2018/302 rendelete

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete

 

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1. Az Alaprajzneked.hu fenntart magának minden jogot a Szolgáltatás, illetve a kapcsolódó weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal üzemeltetésének és terjesztésének tekintetében. Tilos a weblapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Alaprajzneked.hu írásos hozzájárulása nélkül. Az Alaprajzneked.hu továbbá fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelő az ÁSZF dokumentumban foglaltakat megszegi, vagy a Szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Megrendelő a Szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

 

2. Az Alaprajzneked.hu fenntartja a jogot, hogy törölje azon Megrendelő adatait, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett a Megrendelő név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető. Az Alaprajzneked.huT felmondhatja a szerződést, ha a Megrendelő szóban, írásban, bármely fórumon sértő, gyalázkodó, trágár kifejezéseket használ az Alaprajzneked.hu alkalmazottja, megbízottja vagy magának az Alaprajzneked.hu, mint vállalkozás minősítésére, vagy tevékenységével kapcsolatban.

 

3. A Szolgáltatás a www.alaprajzneked.hu domain nevű webhelyen érhető el, amely Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Mgerendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megrendelő és az Alaprajzneked.hu viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. A jelen szerződésből eredő vitás ügyek tekintetében a Megrendelő és Alaprajzneked.hu aláveti magát a Budaörsi Járásbíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességének (Pp. 27. § (1) bek. – felek által kikötött illetékesség).

 

4. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alaprajzneked.hu birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a szerződés teljesítéséhez használja fel, azokat a harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. A Megrendelő személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Alaprajzneked.hu azokat az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

 

5. Az Alaprajzneked.hu nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

 

6. Az Alaprajzneked.hu jogosult alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni.

 

7. Az Alaprajzneked.hu Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

 

8. A jelen ÁSZF-fel vagy a Szolgáltatással kapcsolatos, továbbá az Alaprajzneked.hu által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó bármely jogvitára a Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

 

Budapest, 2022. augusztus 18.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
Anchor 11
Anchor 12
Anchor 13
Anchor 14
Anchor 15
Tervezés menete
bottom of page